Algemene voorwaarden BeCore

  1. BECORE Mediation & Training (“BECORE”) is een eenmanszaak, opgericht naar Nederlands recht, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Haaglanden onder  nummer 56734476, met als doel het leveren van diensten op het vlak van advies, training & ontwikkeling, bemiddeling en conflictmanagement.
  2. Alle opdrachten worden met terzijdestelling van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door BECORE.
  3. Iedere aansprakelijkheid van BECORE is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door haar gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraars komt. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van EURO 10.000 of, in het in totaal door BECORE in rekening gebracht honorarium in de desbetreffende zaak hoger is, tot dat bedrag met een maximum van EURO 22.000.
  4. BECORE zal bij het inschakelen van derden zoveel mogelijk tevoren overleggen met de cliënt en in ieder geval bij de selectie van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. BECORE  is niet aansprakelijk voor tekortkomingen door derden. BECORE is door de opdrachtgever gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens de opdrachtgever te aanvaarden.
  5. Onverminderd hetgeen is bepaald in artikel 2, gelden deze algemene voorwaarden niet alleen ten behoeve van BECORE, maar ook ten behoeve van alle personen betrokken bij de uitvoering van de opdracht en/of op wie in verband daarmee enige aansprakelijkheid rust.
  6. Tenzij anders overeengekomen, zal het honorarium voor Mediation services worden berekend aan de hand van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met jaarlijks door BECORE vast te stellen uurtarieven. Tenzij anders overeengekomen zal het honorarium voor Advies en Training services worden berekend aan de hand van een overeengekomen vaste vergoeding, vermeerderd met extern ingekochte Cases of materiaal zoals afgestemd met de opdrachtgever.
  7. Door BECORE ten behoeve van de opdrachtgever betaalde onkosten zullen separaat in rekening worden gebracht, waaronder reiskosten en huur voor vergaderruimte. Ter dekking van algemene kantoorkosten (zoals porti, telefoon- fax en kopieerkosten e.d.) zal, in overleg, een percentage van 0 tot maximaal 2% van het honorarium in rekening worden gebracht, afhankelijk van de complexiteit van de opdracht. Voor particulieren worden geen kantoorkosten in rekening gebracht.
  8. Alle bedragen zijn exclusief BTW. De werkzaamheden worden in principe maandelijks aan de opdrachtgever in rekening gebracht met een betalingstermijn van 14 dagen, te rekenen vanaf de datum van de declaratie.
  9. Deze algemene voorwaarden zijn op iedere door BECORE aanvaarde opdracht van toepassing, inclusief eventuele vervolgopdrachten. Ingeval van verschil tussen de Engelse en de Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst bindend. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank te Den Haag. BECORE is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 56734476.
  10. De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en BECORE is onderworpen aan Nederlands recht. Eventuele geschillen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den Haag.